skip to Main Content

Ilya Kabakov
Kassel 1992                                       
ink-print, 90x110cm / 35x43inches – text by I.Kabakov

Ilya Kabakov
Kassel 1992
baryt-prints 32x42cm / 13x17inches – text by Ilya Kabakov

Back To Top